Zakelijke verzekeringen

Verzekeringen voor uw bedrijfspand

Gebouwenverzekering

Schade aan het bedrijfsgebouwen vormt één van de grootste gevaren voor een bedrijf omdat deze schade de kern van de onderneming raakt. Met een gebouwenverzekering verzekerd u naast brand en brandblussing, inbraak ook de gevolgen van onder andere storm, neerslag en uitstromend leidingwater dekken.

Inventaris- en Goederenverzekering

Schade aan de inventaris vormt (samen met schade aan uw bedrijfsgebouw) één van de grootste gevaren voor een bedrijf omdat deze schade de kern van de onderneming raakt. Hiervoor kunt u een inventaris/goederenpolis afsluiten.
Deze verzekering dekt naast brand en inbraak ook de gevolgen van onder andere storm, onvoorzien binnenkomende neerslag en uitstromend leidingwater.

Huurdersbelangverzekering

De eigenaar van het door u gehuurde bedrijfsgebouw of kantoor dient voor de verzekering van het pand zelf te zorgen.
Echter, Als huurder van het bedrijfspand kunt u voor eigen rekening vaste verbeteringen hebben uitgevoerd. Denk aan de vaste vloerbedekking, het nieuwe plafond, stucwerk en dergelijke.

Maar ook kunt u op eigen kosten uitbreidingen hebben gerealiseerd. Denk dan eens aan het plaatsen van een toiletgroep, het uitbouwen van magazijnruimte, het inrichten van een kantine met een keuken en dergelijke.

De eigenaar van het pand (verhuurder) zal dit soort zaken niet hebben verzekerd op de gebouwenverzekering. Bij een schade bent u dus uw investeringen kwijt.

De oplossing: het verzekeren van deze investeringen op een huurdersbelangpolis
(of in sommige gevallen mee te verzekeren op de goederen & inventarispolis.)

Glasverzekering

Glas is kwetsbaar en zeker als u over een winkel, showroom of vitrine beschikt, is schade een reëel risico. Een glasverzekering hoort dan ook standaard thuis in de advisering van uw verzekeringspakket. Deze dekt niet alleen de financiële gevolgen van glasschade, maar neemt u ook veel regelwerk uit handen. Na een schademelding verzorgen wij de gehele afhandeling.

• Onder glas verstaat de polis glas of lichtdoorlatende kunststof in ramen, deuren, windschermen, balkon- en terreinafscheidingen.
• De polis dekt het glas tegen schade door breuk, veroorzaakt door een ongeluk, kwaadwilligheid van derden of enig toeval. Schade door brand, ontploffing of bliksem-inslag valt buiten de verzekering.
• Bij schade zal de maatschappij het gebroken glas door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen (vergoeding in natura).
• Op de ruiten aangebrachte opschriften en versieringen alsmede glas in toonbanken en vitrines kunnen in overleg worden meeverzekerd.

De voordelen
• Het financiële risico van alle glasschade is gedekt
• Bij schade is één telefoontje voldoende
• Wij schakelen het glasschadeherstelbedrijf in en regelen eventuele noodvoorzieningen
• U hoeft zelf niets te regelen en te betalen

Computer/Elektronicaverzekering

Computers en elektronica nemen een steeds prominentere plaats in binnen bedrijfsprocessen. Wij kunnen deze in één keer tegen schade door van buiten komende oorzaken verzekeren.

De voordelen
• Dekt de kosten van zowel de apparatuur zelf als data en programmatuur
• Dekt extra kosten om bedrijfsschade te voorkomen
• Keuze uit standaard kantoorpakket en maatwerk met verschillende rubrieken

Flexibiliteit
U kunt kiezen voor een standaard kantoorpakket of voor maatwerk. Maatwerk is de perfecte combinatie van dekkingsrubrieken. Bij de pakketverzekering heeft u de keuze uit diverse verzekerde sommen (inclusief of exclusief transport van apparatuur, denk daarbij aan Laptops die buiten kantoor worden gebruikt).

Alleen de totale waarde doorgeven
Voor kantoorelektronica, audio-, video- en computerapparatuur kan per onderdeel slechts de totale waarde worden opgegeven. Omschrijvingen en dergelijke zijn dus niet nodig.

Dekkingsrubrieken
• De apparatuur zelf is verzekerd tegen onder andere van buiten komende oorzaken waaronder bliksem, inductie, stoten en vallen en diefstal na braak. Als uw relatie dat wenst, kan bepaalde apparatuur ook worden verzekerd tegen eigen gebrek
• Extra kosten ter voorkoming van bedrijfsschade. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van het huren van vervangende apparatuur, overwerk van personeel en het tijdelijk aantrekken van extra krachten
• Data en programmatuur zijn standaard gedekt tegen onder andere verlies en verminking door schade aan de apparatuur of door een stroomstoring

Extra Kostenverzekering

Wanneer schade aan het gebouw en/of de inhoud hiervan niet tot directe omzetderving leidt, is een Bedrijfsschadeverzekering niet nodig. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkzaamheden elders kunnen worden voortgezet. Een Extrakostenverzekering dekt de kosten die hiervoor worden gemaakt.

Een Extrakostenverzekering dekt onder andere:
• De huur van tijdelijke huisvesting
• De kosten van de aanpassing hiervan aan de werkomstandigheden, evenals de kosten om deze ruimte bij het verlaten weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen
• De huur van apparatuur
• Transportkosten
• Extra loon- en salariskosten

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen financiële gevolgschade die voortvloeit uit een materiële schade aan het gebouw en/of de inhoud hiervan. Zo wordt de continuïteit van een bedrijf gewaarborgd als het door een calamiteit geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. De verzekering bestaat uit een tijdelijke uitkering waarvan vaste lasten als huur en salarissen, kunnen worden betaald en waarmee de nettowinst wordt veiliggesteld.

De voordelen
• Ook dekking voor gevolgschade
• Maatwerk mogelijk bij het vaststellen van de dekkingsvormen
• Extra kosten om het bedrijf weer snel op gang te krijgen worden vergoed
• De hoogte van het verzekerde bedrag is flexibel
• Geeft dekking tegen de bedrijfsschade, die door bedrijfs-stilstand of -stoornis ontstaat als gevolg van materiële schade tijdens de duur van de verzekering overkomen aan het omschreven gebouw of de inhoud daarvan door:
• brand; brandblussing; blikseminslag; ontploffing; luchtverkeer; storm; neerslag, onvoorzien het gebouw binnengedrongen als gevolg van lekkage of overlopen van daken, balkons en dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen daarvan of onvoorzien gestroomd uit binnenshuis aanwezige afvoer-pijpen van daken, balkons en dakgoten;
• Onder bedrijfsschade wordt verstaan: vermindering van brutowinst als gevolg van door een gedekte gebeurtenis teruglopende of wegvallende productie en/of omzet.
• Brutowinst is opbrengst van productie en/of omzet, verminderd met de variabele kosten.
• Variabele kosten: kosten die evenredig omhoog of omlaag gaan met verhoging of verlaging van productie en/of omzet, bijv. de inkoopprijs van verkochte goederen, B.T. W., kosten van emballage e.d. Lonen en salarissen (incl. provisies, winstdelingen en sociale lasten) worden niet als variabele kosten beschouwd.
• De termijn waarover bedrijfsschade maximaal wordt vergoed begint op de dag, waarop de bedrijfsschade optreedt.
• De vergoeding loopt door gedurende de tijd die nodig is voor herstel van productie en/of omzet (ook al mocht de verzekering inmiddels eindigen) met inachtneming van de verzekerde som en de maximum uitkeringstermijn. In geval van opheffing of verandering van het bedrijf is de uitkeringstermijn maximaal 10 weken (voor wat betreft de lonen en salarissen maximaal 26 weken).
• De uitkeringstermijn wordt niet verlengd door omstandigheden als gevolg van grondsanering of die geen direct of rechtstreeks gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis, bijv. werkstaking. Weersinvloeden vormen echter een uitzondering.
• Als algemene uitsluiting geldt bedrijfsschade door:
– atoomkernreacties;
– molest;
– aardbeving en vulkanische uitbarsting;
– overstroming.

Verzekeringen voor uw materieel

Machinebreukverzekering en Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Valt een van uw machines plotseling uit, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw productie wordt minder of valt zelfs stil. Uw klanten hebben hier last van. Met de Machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade. En de Machinebreukbedrijfsschadeverzekering vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk. Hierdoor ontstaat een zeer uitgebreide dekking als aanvulling op de inventarisverzekering.

Voor wie zijn de Machinebreukverzekering en Machinebreukbedrijfsschadeverzekering?
Deze verzekeringen zijn voor bedrijven en instellingen die machines en installaties gebruiken. Denk hierbij aan:
• Grafische machines;
• Metaalbewerking- en verwerkingmachines;
• Houtbewerking- en verwerkingmachines;
• Installaties in de milieusector;
• Technische installaties in gebouwen, zoals liften, luchtbehandeling- en oproepinstallaties;
• Koel- en vriesinstallaties;
• Installaties in de voedingsmiddelensector;
• Installaties in de energiesector, zoals windturbines, geothermische installaties en zonnepanelen.

Wat is wel verzekerd en wat niet?
Met de Machinebreukverzekering verzekert u zich tegen materiële schade aan uw machines en installaties. Met de Machinebreukverzekering in combinatie met de Machinebreukbedrijfsschadeverzekering bent u daarnaast ook verzekerd voor de financiële schade als gevolg van machinebreuk. U bepaalt zelf welke machines u verzekert. U kunt uw hele productiestraat verzekeren of enkel de bedrijfskritische machines.

De Machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van:
• langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten, en/of
• geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom.

Er bestaat ook géén dekking voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort en voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken, bijvoorbeeld:
• snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen.
• Verder behoren catastroferisico’s (natuurrampen, oorlog en dergelijke) tot de normale uitsluitingen.

Koel-/vriesschade dekking

Op de Machinebreukverzekering is het mogelijk om koel-/vriesschade mee te verzekeren. De dekking koel-/vriesschade is voor eigenaren van koel- en vriesinstallaties die hierin eigen producten koelen en/of vriezen.
Bijvoorbeeld: een koelcompressor gaat kapot, en als gevolg daarvan loopt de temperatuur in de koelcel op en bederven de opgeslagen goederen. Die schade is gedekt. Maar als de producten in de koeling bederven omdat de deur open is blijven staan, is dit niet gedekt, omdat er geen schade is aan de koel-/vriesinstallatie.

Wat kosten de Machinebreukverzekering en Machinebreukbedrijfsschadeverzekering?

De Machinebreukverzekering en Machinebreukbedrijfsschadeverzekering zijn altijd maatwerk. Het is daarom niet mogelijk om een standaardpremie te noemen. De premie hangt af van factoren als:
• Soort machines;
• Leeftijd van de machines;
• Reparatiemogelijkheden.

Milieuschadeverzekering

Een Milieuschadeverzekering (MSV) biedt dekking voor kosten van sanering van grond en grond- en oppervlaktewater. Ook de gevolgschade van bodem- of waterverontreiniging is gedekt. De polis biedt ook een verweersbijstanddekking voor juridische kosten die voortkomen uit de vorderingen van andere partijen.

De voordelen
Alle verontreiniging door een emissie is gedekt
• Eenvoudige premiestelling ook voor eenvoudige risico’s
• Eén verzekerd bedrag
• Eén standaarddekking
• Dekkingsvarianten mogelijk
Zonder gevaarlijke stoffen ook milieuschade mogelijk

Van een milieuschade is al gauw sprake, ook als er niet met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Een brand of een lekkend koelsysteem kan het milieu immers ook aantasten. Een bedrijf dat zich de aanwezigheid van asbest niet realiseert en dit na een ongeluk pas ontdekt, krijgt meestal te maken met forse saneringskosten. Eigenlijk heeft bijna elk bedrijf een milieuschadeverzekering (MSV) nodig.

Zowel gebruiker als eigenaar heeft saneringsplicht
Bedrijven hebben een wettelijke saneringsplicht, zowel de eigenaren van de grond als de gebruikers van de grond, machines, gebouwen, enzovoorts.

Onder de dekking vallen
• Kosten sanering grond, grond- en oppervlaktewater
• Kosten opruimen en afvoeren asbest
• Onderzoekskosten
• Bereddingskosten
• Gevolgschade bodem- en waterverontreiniging
• Verweersbijstand voor juridische kosten bij vorderingen van derden

Verzekeringen voor uw bedrijfswagen(s)

Motorrijtuigenverzekering

Een Motorrijtuigenverzekering dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit deelname aan het verkeer met een personen-, bestel- of vrachtauto. Elk van deze voertuigen vereist een verzekering die is afgestemd op het gebruik en de wettelijk verplichte WA-verzekering.

WA-dekking (verplicht)
De WA-dekking voldoet aan alle eisen die de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) stelt. De verzekering dekt schade aan zaken, maar ook schade die het gevolg is van lichamelijk letsel. Bij de wet is bepaald dat u per letselschadegeval voor minimaal € 1.120.000,- moet zijn verzekerd met een maximum van € 5.600.000,- per gebeurtenis. De meeste verzekeraars hanteren per 1-1-2012 echter de volgende verzekerde bedragen: Letselschade maximaal € 6.000.000.- per gebeurtenis en Materiële schade maximaal € 2.500.000.- per gebeurtenis.

Aanvullende dekkingen:
• Extradekking (of Beperkt Casco)
De extradekking biedt ook dekking voor schade die is ontstaan door, onder andere, brand, diefstal, joyriding, hagelschade, botsing met dieren en ruitbreuk.
• Cascodekking (ook wel All-Risk genoemd)
Met de cascodekking kan uw klant zich nog ruimer verzekeren, bijna alle risico’s zijn dan verzekerd. Dus ook de (eenzijdige)schades zelf veroorzaakt
• Uitbreiding van de dekking
U kunt de WA-, extra- en cascodekking uitbreiden met
• Rechtsbijstand motorrijtuigen
• Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)
• Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Werkmaterieelverzekering

Een Werkmaterieelverzekering (bijvoorbeeld Heftrucks of andere gemotoriseerde bedrijfsvoertuigen anders dan personen,- of bedrijfsauto) voorziet in de eerste plaats in de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking Motorrijtuigen (WAM).
Hiernaast biedt de verzekering een volledige dekking voor het werkrisico. Met een cascodekking wordt bovendien schade aan het materieel gedekt.

De voordelen
• De verzekering is standaard van kracht binnen de Benelux. Het verzekeringsgebied kan tegen premieverhoging worden uitgebreid
• De regeling van cascoschade is in handen van zeer ervaren werkmaterieelexperts
• Voor werkmaterieel opgebouwd op een vrachtauto kan een complete aansprakelijkheidsdekking (werkrisico) en cascodekking worden geboden.

De dekking is opgesplitst in een aansprakelijkheidsdekking en een cascodekking

WAM-dekking werkmaterieel
Dekt de aansprakelijkheid voor schade die met of door het verzekerde object is toegebracht aan personen of goederen.
De aansprakelijkheidsdekking is op te splitsen in het verkeersrisico en het werkrisico:
• Het verkeersrisico: dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit deelname aan het verkeer
• Het werkrisico: dekt de aansprakelijkheid voor schade die met of door het werkmaterieelobject tijdens werkzaamheden wordt toegebracht.

Cascodekking werkmaterieel
De cascodekking dekt beschadiging en verlies van het verzekerde materieel met inbegrip van de accessoires die tot de standaarduitrusting behoren.
• De dekking casco standaard: dekt onder andere schade die is ontstaan aan het object door brand, ontploffing, kortsluiting, botsen, omslaan, van de weg of te water raken en breuk van ruiten. Deze schade wordt ook gedekt als een eigen gebrek de schade heeft veroorzaakt.
• De dekking casco uitgebreid: komt overeen met de dekking casco standaard. Hierboven worden bovendien schade als gevolg van een eigen gebrek en de gevolgschade van het eigen gebrek volledig gedekt. Deze dekking is in principe alleen mogelijk bij nieuwe objecten.

Vervoerderaansprakelijkheid

Een beroepsvervoerder met een brede dienstverlening kent vele risico’s. Daarom bieden wij deze beroepsgroep een veelzijdige aansprakelijkheidsverzekering die op maat kan worden samengesteld. Hiernaast ondersteunen we bij de schaderegeling en het verweer als de vervoerder aansprakelijk wordt gesteld.

De voordelen
• Vele dekkingsvarianten en -vormen, maatwerk is mogelijk
• Dekt aansprakelijkheid conform de wet en vervoersovereenkomsten
• Dekt vervoerde lading die eigendom is van de verzekerde
• Dekt kosten ter betwisting van de aansprakelijkheid en kosten ter voorkoming en beperking van schade
• Een Vervoersaansprakelijkheidsverzekering kan op maat worden samengesteld.

Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende dekkingen:

Vervoer
Gedekt is de aansprakelijkheid voor verlies van of beschadigdheid aan de lading die voor derden wordt vervoerd. Bergings-, opruimingskosten en vernietigingskosten zijn gedekt tot maximaal € 5.000,-. Hiernaast kan er dekking voor het niet (kunnen) innen van rembours of de verschuldigde vrachtkosten bij vertraging worden verzekerd. Ook is schade aan de lading bij sabotage gedekt in elke Europees land.

Uitbesteed vervoer
Het komt steeds vaker voor dat een vervoerder het werk uitbesteedt. De dekking voor deze papieren vervoerder, die niet over eigen vervoer beschikt, en de expediteur is vaak een standaarddekking. De verzekeraar neemt de schade direct in behandeling en behoudt het recht op verhaal op de feitelijke vervoerder.

Trucking
Gedekt kan worden de aansprakelijkheid van de vervoerder voor cascoschade of verlies van aanhangers, opleggers en containers.

Goederentransport /eigen vervoerverzekering

Het vervoer van (eigen)goederen is niet zonder risico. Ondanks grote oplettendheid kunnen goederen tijdens het transport of bij bezorging beschadigd raken of gestolen worden.
Een Eigen vervoerverzekering biedt dekking tegen deze risico’s en is dan ook bij uitstek geschikt voor detailhandelsbedrijven, leveranciers van bruingoed-, witgoed- en servicebedrijven.

De voordelen
• Dekking van schade tijdens vervoer, laden of lossen van goederen
• Dekking tegen diefstal van goederen na braak van het voertuig
• Met de 24-uursdekking zijn de goederen zelfs verzekerd tegen alle mogelijke gebeurtenissen van buitenaf, mits de goederen zich in de auto bevinden
• Eigen risico’s bij diefstal vervallen als een auto is voorzien van een door ons goedgekeurde beveiliging

Goederentransport

Dat het vervoer van goederen risicovol is, is wel bekend bij transportbedrijven.
Hiervoor kunt u een Goederentransportverzekering afsluiten.
Hiermee kunt u de transportrisico’s middels een maatwerkproduct indekken
Hiermee bent u verzekerd tegen schade tijdens het vervoer en tijdens de tussentijdse opslag van goederen.
De goederentransportverzekering dekt schade die optreedt tijdens het vervoer per (vracht)auto, trein, schip of vliegtuig in binnen- en buitenland, en gedurende de tussentijdse opslag. Omdat de Goederentransportverzekering om maatwerk vraagt, beschikken verzekeraars over verschillende verzekerings- en dekkingsvormen. De verzekering kan zo helemaal afgestemd worden op het type bedrijf en de goederen.

Verzekeringsvormen
Als er onregelmatig goederen worden vervoerd of bij een specifiek transport, kunt u een polis in de vorm van een ‘losse post’ aanbieden. Deze kan op uw verzoek binnen 24 uur opgemaakt worden.

Daarnaast is er een polis mogelijk die voldoet aan de richtlijnen van het accreditief (Letter of Credit). Deze richtlijnen schrijven een speciale dekking voor, op basis van het Engelse recht.

Voor goederen die regelmatig binnen een bepaald gebied worden vervoerd, is er de gemakkelijke contractpolis. Hiervoor betaalt u vooraf een voorlopige premie. Aan het einde van het jaar vindt een verrekening plaats. De premie wordt bepaald op basis van de vervoersomzet. Met een declaratiepolis betaalt uw klant geen voorschotpremie maar een premie per zending, aan de hand van ingediende declaraties.

Transportbedrijfschadeverzekering

De Transportbedrijfschadeverzekering biedt dekking als door schade aan een vervoerd goed het bedrijf tijdelijk stilligt. De verzekering dekt de omzetschade voor kopers en voor verkopers het afgesproken boetebedrag.

Verzekeringen voor uw aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Ondernemers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld. De hierbij geclaimde bedragen kunnen tot grote hoogtes oplopen. Dergelijke bedragen kunnen een flinke aanslag doen op het bedrijfskapitaal. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van een foutieve handeling. Een AVB dekt schade aan personen, schade aan zaken en de schade die daaruit voortvloeit.

De voordelen
• dekking voor verschillende vormen van aansprakelijkheid:
• algemene aansprakelijkheid: schade die door verzekerde zelf of door personeel van verzekerde wordt veroorzaakt tijdens uitvoering van werkzaamheden
• werkgeversaansprakelijkheid: schade die werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes

Risicoaansprakelijkheid

bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan uw relatie de fabrikant of leverancier is.
maatwerk oplossingen mogelijk het voorrisico kan worden meeverzekerd tegen een meerpremie

De verzekerden zijn
• de verzekeringnemer en ondergeschikten

Hoedanigheid:
De verzekerde hoedanigheid is bepalend voor de vraag welke activiteiten verzekerd zijn.

Geldigheidsduur:
De periode van de ingangsdatum tot de beëindigingdatum van de verzekering.

De verzekering biedt dekking voor een schade:
• die gemeld is tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, en
• die voortvloeit uit een handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur.

Voorrisico:
Het zogenaamde voorrisico is niet standaard meeverzekerd, maar kan tegen premiebetaling worden meeverzekerd. Het verdient nadrukkelijk aanbeveling om na te gaan of dekking voor het voorrisico noodzakelijk is.

Geldigheidsgebied:
Het geldigheidsgebied is Europa. Het geldigheidsgebied kan mogelijk worden uitgebreid na overleg met de maatschappij.

Verzekerd bedrag:
Het verzekerde bedrag is standaard € 1.135.000, – maar tegenwoordig hanteren verzekeraars een bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak, met een maximum van twee keer dit bedrag per jaar. Tegen premietoeslag kan eventueel een hoger verzekerd bedrag overeengekomen worden.

Premie:
De premie per verzekeringsjaar kan bestaan uit een vaste premie of een premie gebaseerd op een bepaalde premiegrondslag, meestal de omzet van het bedrijf (excl. BTW) In het laatste geval wordt er ieder jaar een voorschotpremie in rekening gebracht en vindt er jaarlijks achteraf verrekening van de premie plaats. De definitieve premie over een verzekeringsjaar is dus afhankelijk van de daadwerkelijk behaalde omzet in dat jaar. In bepaalde gevallen wordt de premie niet jaarlijks verrekend maar eens in de drie jaar herzien.

Geldverzekering

Aan het ontvangen, bewaren en vervoeren van contant geld zijn risico’s verbonden. Onze geldverzekeringen bieden niet alleen dekking voor het verlies van geld. Ook het verlies van geldswaardig papier en elektronisch geld is gedekt.

De voordelen
• De verzekering biedt dekking bij vervoer en verblijf in het bedrijf
• Ook dekking na braak aan het woonhuis
• Hiernaast is er een aantal bijzondere dekkingen zoals vals geld, gelden van derden en schade aan roerende zaken
• Het ongevallenrisico kan worden meeverzekerd

De detailhandel heeft bij uitstek te maken met contant geld. Een geldverzekering is dan ook onontbeerlijk.

Een Geldverzekering detailhandel dekt:
• Het vervoer van geld (bijvoorbeeld van uw winkel naar de bank, de leverancier of uw woning)
• Het in uw bedrijf aanwezige geld (onder andere in de kassa’s)
• De contanten die buiten openingsuren in uw bedrijf achterblijven, mits op geborgen in een door de maatschappij goedgekeurde brandkast of vloerkluis of het geld dat in uw woning aanwezig is
• De opgeslagen contanten in de nachtkluis van een bankinstelling
• De ontvangst van vals geld tot de verzekerde som met een max van € 6.900

Verzekerde bedragen en indicatiepremies

Als verzekerd bedrag is er bijvoorbeeld keuze uit:
• € 2.300,- tegen een premie van € 56,72
• € 4.600,- tegen een premie van € 90,76
• € 6.900,- tegen een premie van € 124,79
• € 9.100,- tegen een premie van € 158,82
• € 13.700,- tegen een premie van € 215,55

Premietoeslag
Voor horecabedrijven, kantines, sportscholen, videotheken en avondwinkels geldt een premietoeslag van 100%. Bij een verzekerd bedrag vanaf € 2.300,- is vaak een goedgekeurde brandkast of vloerkluis in het bedrijf of de woning verplicht. Voor de overige bedrijven is een brandkast of vloerkluis noodzakelijk bij een verzekerde som boven € 9.100,-.

Bedrijven Rechtsbijstandverzekering

Een Bedrijven Rechtsbijstandsverzekering biedt professionele ondersteuning bij juridische geschillen. In geval van bijvoorbeeld geschillen met werknemers, leveranciers of de overheid bestaat het recht op juridische adviezen. Rechtshulp is kostbaar en tijdrovend. Een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt dekking voor deze rechtshulp en dekt de kosten van rechtshulp waar nodig (onder kosten van rechtshulp worden ook verstaan evt. deskundigenkosten, gerechtskosten en zelfs een proceskostenveroordeling bij verlies van een procedure)

De voordelen
• Een rechtsbijstandverzekering geeft ook recht op preventief advies in geval van dreigende juridische geschillen

Collectieve Ongevallenverzekering

De Collectieve Ongevallenverzekering keert een eenmalige uitkering uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van werknemers als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkeringen wordt bij het sluiten van de verzekering bepaald.

De voordelen
• Werknemers wordt zekerheid geboden van goede financiële voorzieningen geboden bij een ongeval
• De premie is fiscaal aftrekbaar

Meer productinfo

Hoogte van de uitkering
De hoogte van de uitkeringen wordt bij het sluiten van de verzekering door de werkgever vastgesteld. Dit kan een bedrag zijn gerelateerd aan het jaarsalaris van de werknemers. Vaste bedragen behoren echter ook tot de mogelijkheden.

Fulltime-, parttime- en oproepkrachten
Voor fulltimers geldt de verzekering wereldwijd en 24 uur per dag.
Voor parttimers en tijdelijke krachten (behalve oproepkrachten) wereldwijd en 24 uur per dag, behalve bij werkzaamheden vanuit een ander dienstverband.

Voor oproepkrachten geldt deze verzekering tijdens het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de verzekeringnemer en tijdens het rechtstreeks gaan naar, en komen van de plaats waar deze werkzaamheden worden verricht

Maak een afspraak

Verzekeringen voor particulier, ondernemer en bedrijf

Bij Struijs kunt u terecht voor alle denkbare verzekeringen voor de particulier, de ondernemer en het bedrijf.

Verzekeringsadviseurs van Struijs

Uiteraard zijn onze verzekeringsadviseurs WFT gecertificeerd.

Lees hier meer over Struijs en onze verzekeringsadviseurs.